اهداف و چشم انداز

معرفی نشریه
مجله «نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی» مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری در حوزه‌های روان‌شناسی، روان‌درمانی، روان‌تحلیل‌گری، روان‌شناسی شناختی، رفتاری، انسان‌گرایی، و عصب‌روان‌شناسی (نوروسایکولوژی) به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می‌کند. 

اهداف و انگیزه‌ها:
   - شناساندن روان‌شناسی علمی و استقرار آن به مقیاس ملی از راه ترغیب بررسی‌های تطبیقی در دو دامنه بنیادی و بکار بسته.
   - گسترش یافته‌ها، فناوری‌ها و عمل پردازی‌های روان‌شناختی در سطح درون فرهنگی و بین فرهنگی با تأکید بر تحقّق پژوهش‌های میدانی و ارائه و انتقاد نظریه‌ها.
   - ایجاد شرایط مبادله فکری در سطح صنفی و حرفه‌ای بین روان‌شناسان در پهنه همکاری‌های ملی و بین المللی.

حوزه‌های موضوعی مجله:
   - روان‌شناسی بالینی، تحولی، اجتماعی، رفتاری، تربیتی، سلامت، شناختی، رشد و تحول کودک و نوجوان.
   - روان‌درمانگری با رویکردهای رفتارگرایی، شناخت‌گرایی، انسان‌گرایی، روان‌تحلیل‌گری، طرحواره درمانگری، ذهن آگاهی، حل مسئله خلاق، مثبت‌گرایی، خود نظم‌جویی شناختی هیجانی، خودکارآمدی، ارتباط موثر، کارکردهای شناختی. 
   - آسیب‌شناسی روانی و بهداشت روانی.
   - روان‌شناسی شخصیت.
   - شناخت و طرحواره ‌درمانگری.

سبک ارائه نوشته‌ها:
  ● در قالب گزارش فرآیند یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی امروزی
  ● در قالب بررسی‌های فراتحلیلی به منظور دستیابی به صورت‌بندی‌های مفهومی نوین
 
نکاتی برای نویسندگان
 نکاتی که بایستی نویسندگان مقاله در مدّنظر داشته باشند:

  ■ مجله در رد یا قبول مقاله‌های دریافت شده آزاد است.
  ■ مجله در مورد ارائه مفاهیم و سازه‌های شناخته شده براساس سبک خود عمل خواهد کرد.
  ■ مجله یکسان‌سازی اصطلاحات و کاربرد صحیح‌ترین کتابت تلفظ اسامی خارجی را وجهه همّت خود قرار خواهد داد.
  ■ مجله فقط به نشر آثاری که قبلاً در هیچ نشریه‌ای عیناً به چاپ نرسیده‌اند مبادرت می‌ورزد.
  ■ مسؤولیت درستی علمی هر مقاله و حفظ حقوق دیگر مـﺆلفان در چارچوب آن برعهده مـﺆلف آن مقاله است.
  ■ مشخصات هویّتی، علمی و حرفه‌ای مـﺆلف و نشانی‌های ارتباطی وی باید با نوشته همراه باشند.
  ■ مـﺆلف باید واژه‌های کلیدی مقاله خود را در پایان چکیده در حدود پنج کلمه بسیط یا مرکب معرفی کند.
 ■ منابع و مآخذ، جدول‌ها، نمودارها، نمایاننده‌ها باید براساس راهنمای مأخذنویسی و معیارهای جدید ارائه مقاله‌های علمی، که مجموعه‌ای از آنها توسط APA ویرایش هفتم نیز گردآوری شده است، تدوین شده باشند.