اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فرهاد تنهای رشوانلو

روا‌ن‌شناس تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

scholar.google.com/citations?user=Wb3i3JcAAAAJ&hl=en
farhadtanhayum.ac.ir
0000-0003-2218-2493

سردبیر

دکتر حسین کارشکی

دانشیار روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36473225500
kareshkium.ac.ir
0000-0003-1990-2365

جانشین سردبیر

دکتر هادی صمدیه

استادیار روانشناسی تربیتی گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

scholar.google.com/citations?user=AE7GFfoAAAAJ&hl=en&oi=ao
h.samadiehbirjand.ac.ir
0000-0003-0979-6220

دبیر تحریریه

دکتر ابوالفضل سعادتی

مشاور خانواده دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

recentpsygmail.com
0000-0002-6029-5221

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس رحمتی

استاد روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.com/citations?user=ILj8DUcAAAAJ&hl=en&oi=ao
abrahmatiuk.ac.ir
0000-0001-5251-8459

دکتر حسین اسکندری

دانشیارفلسفه تعلیم و تربیت گروه علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد

scholar.google.com/citations?user=muoAqeEAAAAJ&hl=en
h.eskandariub.ac.ir
0000-0002-5055-2415

دکتر احمد خامسان

دانشیار روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36113945100
akhamesanbirjand.ac.ir
0000-0001-7443-4934

دکتر ملاحت امانی

دانشیار روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

scholar.google.com/citations?user=SUinAhcAAAAJ&hl=en&oi=sra
m.amaniub.ac.ir
0000-0002-0874-8369

دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دانشیار روان‌شناسی عمومی گروه آموزشی مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=n9MUEFgAAAAJ
m.shkazemialzahra.ac.ir
0000-0003-0370-0136

دکتر امیر حمزه خراسانی

استادیار روانشناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

ah.khorasanidu.ac.ir
0000-0002-5383-6560

دکتر حسین مهدیان

استادیار روانشناسی گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

mahdian_hosseinyahoo.com
0000-0002-7916-2736

دکتر محمد حسین سالاری فر

استادیار روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56058623400
mhsalarifarbirjand.ac.ir
0000-0002-1409-0946

دکتر هادی صمدیه

استادیار روانشناسی تربیتی گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

scholar.google.com/citations?user=AE7GFfoAAAAJ&hl=en&oi=ao
h.samadiehbirjand.ac.ir
0000-0003-0979-6220

دکتر فرهاد تنهای رشوانلو

روا‌ن‌شناس تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

scholar.google.com/citations?user=Wb3i3JcAAAAJ&hl=en
farhadtanhayum.ac.ir
0000-0003-2218-2493

ویراستار انگلیسی

رضا باغانی

روان‌شناس عمومی گروه روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی بهار، مشهد، ایران

rezabaaghaanigmail.com
0009-0009-9570-7773