نقش شفقت به خود و ناگویی خلقی در پیش بینی حمایت اجتماعی ادراک شده

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش شفقت به خود و ناگویی خلقی در پیش بینی حمایت اجتماعی ادراک شده بود. یک نمونه غیربالینی شامل 181 بزرگسال (138 زن و 52 مرد) از شهر مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چندبعدی (MSPSS)، فرم کوتاه مقیاس شفقت به خود (SCS–SF) و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (FTAS) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد. حمایت اجتماعی ادراک شده با شفقت به خود رابطه مثبت و با ناگویی خلقی رابطه منفی داشت. رگرسیون گام به گام بر حسب شفقت به خود و ناگویی خلقی 5/6 درصد از واریانس حمایت اجتماعی ادارک شده را تبیین می‌کرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که با افزایش شفقت به خود و کاهش در ناگویی خلقی، میزان حمایت اجتماعی ادراک شده افزایش می‌یابد. شفقت به خود سهم بیشتری در پیش‌بینی حمایت اجتماعی ادراک شده دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد افرادی که دلسوزی بیشتری نسبت به خود دارند و در بروز هیجانات خود به خوبی عمل می‌کنند، ادراک بالاتری از حمایت‌های اجتماعی دریافتی خود دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-compassion and Alexithymia in Predicting Perceived Social Support

نویسندگان [English]

  • Ehsan Najafi 1
  • Hanie Mirabi 1
  • Zahra Hosseinzadeh Maleki 2
  • Fatemeh Bagherzadeh 3
1 MSc. of General Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant professor,, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran
3 MSc. Student of Clinical Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between self-compassion and alexithymia in predicting perceived social support. A convenience sample of 181 adults (138 female and 52 male) from Mashhad completed validated measures including the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), the Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF), and the Toronto Alexithymia Scale (FTAS). Data were analysed using Pearson's correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that perceived social support was positively correlated with self-compassion and negatively correlated with alexithymia. In addition, self-compassion was found to have a negative and significant relationship with alexithymia. A stepwise regression model with self-compassion and alexithymia as predictors explained 6.5% of the variance in perceived social support. The results indicate that an increase in self-compassion and a decrease in alexithymia lead to an increase in perceived social support. Self-compassion has a greater impact on the prediction of perceived social support. Therefore, individuals who have higher levels of self-compassion and emotional expression tend to perceive higher levels of social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-compassion
  • alexithymia
  • perceived social support
  • COVID-19