دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1402 

پژوهشی اصیل

نقش شفقت به خود و ناگویی خلقی در پیش بینی حمایت اجتماعی ادراک شده

صفحه 1-13

10.22034/rip.2024.189967

احسان نجفی؛ حانیه میرابی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ فاطمه باقرزاده


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی

صفحه 29-39

10.22034/rip.2024.190381

زهرا صغرائی خادر؛ مهدیه بختیاری؛ مینا افخمی‌ پوستچی؛ فاطمه علی دوستی