نقش میانجی خودکارآمدی تدریس در رابطه استرس آموزشگاهی ادراک شده و فرسودگی شغلی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

دکتری مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تدریس در رابطه استرس آموزشگاهی ادراک شده با فرسودگی شغلی بود. در یک طرح همبستگی 300  نفر از آموزگاران شهر بجنورد با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با مقیاس میزان، منابع و علایم استرس معلمان (TSS)، مقیاس خودکارآمدی معلمان (TSES) و مقیاس فرسودگی شغلی نسخه معلمان (MBI-ES) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که استرس آموزشگاهی ادراک شده بیشترین اثر مستقیم را بر خستگی هیجانی (0/28=β) دارد. خودکارآمدی تدریس نیز بیشترین اثر مستقیم را بر نقصان تحقق شخصی(0/20-=β) داشت. اثرات غیر مستقیم استرس آموزشگاهی ادراک شده بر ابعاد فرسودگی شغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تدریس مثبت و معنادار بودند. به نظر می‌رسد استرس‌های محیط آموزشگاه، بر کارآمدی معلمان در امر تدریس اثرگذار بوده و از این طریق به فرسودگی شغلی آنان منتهی می‌شوند. بر این اساس لازم بر کاهش منابع استرس‌زا در محیط مدرسه تمرکز بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Teaching Self-efficacy in the Relationship between Perceived School Stress and Job Burnout

نویسنده [English]

  • Raziye Keramati
Ph.D. of Counseling, Ferdowsi University of Mshhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the mediating role of teaching self-efficacy in the relationship between perceived school stress and job burnout. In a correlational study, 300 teachers from Bojnord were selected using a multistage random sampling method. Data were collected using the Teachers' Stress Prevalence, Source and Symptoms Scale (TSS), the Teacher Self-Efficacy Scale (TSES) and the Maslach Burnout Inventory-Educators Survey (MBI-ES). The data were analysed using structural equation modelling (SEM). Results showed that perceived school stress had the most direct effect on emotional exhaustion (β=0.28). Teaching self-efficacy also had the largest direct effect on reduced personal accomplishment (β=-0.20). The indirect effects of perceived school stress on the dimensions of job burnout with the mediating role of teaching self-efficacy were positive and significant. It seems that the stress of the school environment has an impact on teachers' teaching effectiveness and thus leads to their burnout. Based on this, it is necessary to focus more on reducing the sources of stress in the school environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived school stress
  • teaching self-efficacy
  • job burnout