سرمایه اجتماعی برخط به عنوان پیش بینی کننده شدت استفاده از شبکه‌های اجتماعی: بررسی تغییرناپذیری جنسیتی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، موسسه آموزش عالی بهار، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تغییرناپذیری جنسیتی رابطه سرمایه اجتماعی برخط با شدت استفاده از شبکه‌های اجتماعی انجام شد. یک نمونه شامل 117 نفر (62 زن و 55 مرد) از کاربران ایرانی فیس بوک با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس سرمایه اجتماعی اینترنتی (ISCS) را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل چندگروهی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-MGA) استفاده شد. میان پیوندسازی، پل بندی و نمره کل سرمایه اجتماعی برخط با شدت استفاده از شبکه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (0/01>P). در کل نمونه و گروه مردان پل بندی اثر بیشتری بر شدت استفاده از شبکه اجتماعی داشت. اما در گروه زنان پیوندسازی نقش بیشتری داشت. مقایسه بین گروهی نیز نشان داد که ضرایب مسیر در میان گروه‌ها تفاوت معناداری ندارند (0/05<P). به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی برخط و شدت استفاده از شبکه اجتماعی رابطه دوسویه دارند و کاربرانی که از سرمایه اجتماعی برخط بالاتری برخوردارند بیشتر از شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند و در این زمینه تفاوت جنسیتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Online Social Capital as a Predictor of Intensity of Use of Social Networking: A Test of Gender Invariance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saffari 1
  • Mona Goshayeshi 2
1 MSc. in Educational Management, Bojnourd Barnch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
2 MSc. Student in General Psychology, Bahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the gender invariance of the relationship between online social capital and intensity of social network use. A sample of 117 Iranian Facebook users (62 females and 55 males) was selected using convenience sampling method and completed the Internet Social Capital Scales (ISCS). Data were analyzed using partial least squares multi-group analysis (PLS-MGA). There was a positive and significant relationship between bonding, bridging and total online social capital and intensity of social network use (P<0.01). For the whole sample and for men, bridging had a greater effect on the intensity of social network use. For women, however, bridging had a stronger effect. The path coefficients are not significantly different between the groups (P<0.05). It seems that online social capital and intensity of social network use have a mutual relationship, and users with higher online social capital use social networks more, and there is no gender difference in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social networking
  • invariance
  • importance-performance analysis