اثر روان‌درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های دلبستگی پسران نوجوان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثر روان‌درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های دلبستگی پسران نوجوان بود. طرح این پژوهش نیمه تجربی با الگوی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مشهد تشکیل می‌دادند. تعداد 30 نفر از این دانش آموزان به صورت داوطلبانه انتخاب و در گروه‌های آزمایش و گواه جایگزین شدند. در هر گروه 15 نفر حضور داشتند. هر دو گروه مقیاس تجدیدنظر شده دلبستگی بزرگسال (RAAS) را تکمیل کردند. گروه آزمایش به مدت نه جلسه 90 دقیقه‌ای تحت روان‌درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که روان‌درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر دلبستگی ایمن (0/70=partial Eta2) و اجتنابی (0/50=partial Eta2) اثر معناداری دارد. اما در دلبستگی دوسوگرا تفاوت معناداری میان دو گروه وجود نداشت (0/05<P). به نظر می‌رسد روان‌درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های دلبستگی پسران نوجوان موثر است و دلبستگی ایمن آنان را افزایش و دلبستگی ناایمن اجتنابی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Psychotherapy with Transactional Analysis Approach on Attachment Styles of Adolescent Boys

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zanganeh 1
  • Azam Ardeshiri 2
  • Bahram Ali Ghanbari HashemAbadi 3
1 MSc. in School Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 MSc. in Career Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of group psychotherapy using the Transactional Analysis approach on the attachment styles of adolescent boys. The design was semi-experimental with a pre-test and a post-test with a control group. The statistical population was male secondary school students in Mashhad. The sample consisted of 30 volunteers who were randomly divided into two groups, one experimental and one control, with 15 volunteers for each of them. Both groups completed the Revised Adult Attachment Scale (RAAS). The experimental group participated in nine 90-minute sessions of transactional analysis group psychotherapy. Multivariate covariance analysis showed that group psychotherapy using a transactional analysis approach had a significant effect on secure attachment (partial Eta2=0.70) and avoidant attachment (partial Eta2=0.50). However, there was no significant difference between the two groups for ambivalent attachment (P<0.05). It appears that group psychotherapy using a transactional analysis approach is effective on the attachment styles of adolescent boys, increasing their secure attachment and decreasing their avoidant attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • transactional analysis
  • adolescence