اعتیاد دانشجویان به اینترنت، خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی در همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 کارشناسی روان‌شناسی عمومی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اعتیاد به اینترنت در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان در همه‌گیری کووید-19 انجام شد. نمونه‌ای شامل 150 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT)، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (CASES) و مقیاس درگیری تحصیلی (AES) را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که ضرایب مسیر مربوط به نقش پیش‌بینی-کنندۀ اعتیاد به اینترنت در خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی به ترتیب (0/57-=β) و (0/64-=β) است. سایر نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت می‌تواند 33 درصد از تغییرات خودکارآمدی تحصیلی و 41 درصد از تغییرات درگیری تحصیلی را تبیین نماید. مطابق با یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از باورهای خودکارآمدی دانشجویان و نیز درگیری فعالانه آن‌ها در موضوعات تحصیلی تحت تأثیر اعتیاد به اینترنت تضعیف می‌شود. از این رو، اجرای مداخلات موثر برای مدیریت استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Students' Internet Addiction, Academic Self-efficacy and Academic Engagement in the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Samaneh Khazaei 1
  • Sara Alipour 2
  • Zahra Dadi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
2 MSc. student in Educational Psychology,, University of Birjand , Birjand, Iran.
3 BSc. in General Psychology, University of Birjand , Birjand, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to determine the role of internet addiction in predicting students' academic self-efficacy and academic engagement during the Covid-19 pandemic. Thus, a sample of 150 students in University of Birjand was selected using convenience sampling method and completed the Internet Addiction Test (IAT), Academic Self-Efficacy Scale (CASES) and Academic Engagement Scale (AES). To analyze the data, structural equation modeling with partial least square approach (PLS-SEM) was employed. Results indicated that the path coefficients related to the role of internet addiction in predicting academic self-efficacy and academic engagement were (β=-0.57) and (β=-0.64). The results indicate that internet addiction can account for 33% of the changes in academic self-efficacy and 41% of the changes in academic engagement. According to the findings, it seems that a significant part of the students' self-efficacy beliefs and their active involvement in academic subjects are weakened under the influence of internet addiction. Therefore, implementing effective interventions to manage the use of the Internet among students is highly important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • academic self-efficacy
  • academic engagement
  • COVID-19