ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، روان‌شناسی و مشاوره، دانشگاه خیام، مشهد، ایران.

چکیده

کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی به معنای میل به داشتن ظاهر فیزیکی کامل و بی‌عیب و نقص است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی (PAPS) در نمونه‌ای از زنان بزرگسال ایرانی بود. نمونه‌ای شامل 324 نفر از زنان بزرگسال با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس‌های کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی(PAPS)، کمال‌گرایی چندبعدی تهران (TMPS) و اضطراب ظاهر اجتماعی (SAAS) را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همبستگی پیرسون و همسانی درونی برای بررسی روایی و پایایی استفاده شد. نتایج هردو تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مؤید ساختار دو عاملی مقیاس بودند. هر دو خرده‌مقیاس نگرانی درباره‌ی نقص و امید برای کمال، همبستگی مثبت و معناداری با کمال‌گرایی چندبعدی تهران و اضطراب ظاهر اجتماعی داشتند. ضرایب آلفای کرونباخ نیز برای خرده مقیاس‌ها 0/90 و 0/90 و برای نمره کل 0/90 بود. یافته‌های حاصل نشان داد که مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی از روایی و اعتبار مطلوبی در جامعه زنان بزرگسال ایرانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Physical Appearance Perfectionism Scale (PAPS)

نویسندگان [English]

  • Zahra Soghraei Khadar 1
  • Mahdieh Bakhtiari 1
  • Mina Afkhami poostchi 1
  • Fatemeh Alidoosti 2
1 MSc. of General Psychology, Khayyam University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Psychology and Counseling, Khayyam University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Physical appearance perfectionism, which refers to the desire for a flawless physical appearance, was the focus of the study. The study aimed to examine the psychometric properties of the Persian version of the Physical Appearance Perfectionism Scale (PAPS) in a sample of Iranian adult women. A convenience sample of 324 adult women completed the PAPS, Tehran's multidimensional perfectionism (TMPS), and social appearance anxiety (SAAS) scales. Validity and reliability were checked using exploratory and confirmatory factor analysis, Pearson correlation, and internal consistency. The results confirmed the 2-factor structure of this scale, with both worry about imperfection and hope for perfection subscales showing a significant positive correlation with the scores of the Tehran Multidimensional Perfectionism Questionnaire and Social Appearance Anxiety Questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient for the subscales was 0.90 and 0.89, respectively, and 0.90 for the total score. These findings suggest that the Physical Appearance Perfectionism Scale (PAPS) demonstrates good validity and reliability in Iranian adult women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • Physical appearance perfectionism scale
  • validity
  • reliability