دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی اصیل

همبستگی کانونی صفات شخصیتی و بهزیستی اجتماعی در سرآغاز جوانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1403

بیتا مشکانی؛ مریم قلی پور


کارکرد انعکاسی مادر و بیان هیجانی کودکان در شرایط تروما: نقش واسطه‌ای رابطه مادر- کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1403

فاطمه شهامت دهسرخ؛ مرجان هاشمی یزدی


بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با استفاده از تجربه‌ی یادگیری واسطه‌گری شده با بازی در خانواده: ارزیابی بازی‌های مؤثر بر انواع کارکردهای اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

منیره صالحی؛ سعیده زاهد؛ محسن رضائی؛ سمانه تعلیم دهنده؛ حسین کارشکی


مقایسة روابط ابژه و نیازهای روان‌شناختی در افراد با نشانگان شدید و خفیف پس از شکست عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

سعید امینی نیا؛ هاجر فلاح زاده


نقش میانجی سوگیری خوش بینی و خطرپذیری در رابطه مشکلات بین‌فردی با استعداد اعتیاد در معتادان به مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

وحید عبدالمنافی؛ احمد اسمعلی؛ عیسی حکمتی


مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی و آموزش با رویکرد تلفیقی پذیرش و تعهد با طرحواره‌درمانی بر تکانشگری و ذهنیت‌های طرحواره‌ای افراد دارای اختلال شخصیت ‌مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

شبنم دوستی؛ پیمان دوستی؛ امیرحسین یاوری