نقش شفقت به خود و ناگویی خلقی در پیش بینی حمایت اجتماعی ادراک شده

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 1-13

احسان نجفی؛ حانیه میرابی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ فاطمه باقرزاده


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 29-39

زهرا صغرائی خادر؛ مهدیه بختیاری؛ مینا افخمی‌ پوستچی؛ فاطمه علی دوستی